Feb 24, 2020   7:31 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Veronika Gučková – MTF B-PPP den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Veronika Gučková
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-74637
ID študenta:74637
Vedúci práce:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Miesto vypracovania:STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o., Piešťany
  
Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické východiská získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
2 Analýza získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
3 Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
4 Zhodnotenie návrhu opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Veronika Gučková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu