Jan 25, 2020   5:20 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Kristína Belešová – FCFT B-CHEMAT den [term 2, year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Belešová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-64580
ID študenta:64580
Vedúci práce:doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU
  
Názov práce:Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Materiály vhodné pre akumuláciu tepla, resp. solárnej energie sú také látky, ktoré podliehajú fázovej premene pri teplotách nižších ako 80 °C. Vďaka fázovej premene sa v danej látke dokáže uskladniť pomerne vysoké množstvo energie, ale zároveň dochádza aj k zmene objemových vlastností. V projekte sa bude experimentálne študovať zmena objemu pri topení rôznych vybraných látok, ktoré sú kandidátmi na akumuláciu tepla. Je potrebná precízna práca so zmyslom pre detail.
  
Literatúra:
  1. BOGÁROVÁ, E. -- DANIELIK, V. Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri ich tepelnom zaťažení. Bachelor thesis. 2016.
  2. SZENDREIOVÁ, D. -- DANIELIK, V. Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri topení. Bachelor thesis. 2017.
  3. DANIELIK, V. -- BOGÁROVÁ, E. Densities of selected phase change materials in liquid state. Chemical Data Collections, 9. s. 244--250.
  4. DANIELIK, V. -- SZENDREIOVÁ, D. Densities of Nitrate Hydrates used as Phase Change Materials. Acta Chimica Slovaca, 10. s. 79--83.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Kristína Belešová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu