Apr 3, 2020   1:27 a.m. Richard
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Hana Šimončičová – MTF B-PMA ext [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Hana Šimončičová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5297-38200
ID študenta:38200
Vedúci práce:Ing. Petra Hodulíková
Miesto vypracovania:ZF Sachs Slovakia, a.s.
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podnik a jeho vzťahy s prvkami okolia
2 Analýza súčasného stavu vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s.
3 Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Hana Šimončičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu