Oct 21, 2020   6:47 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Pavol Andrášik – FEEIT B-TLK den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Pavol Andrášik
Študijný program:telekomunikácie
Študijný odbor:5.2.15. telekomunikácie
Evidenčné číslo:
FEI-5408-16614
ID študenta:
16614
Vedúci práce:
Ing. Juraj Kačur, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra telekomunikácií
 
 
Názov práce:
Automatické rozpoznávanie reči
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Naštudujte problematiku automatického rozpoznávania reči pomocou HMM.
2. Overte vplyv rôznych typov parametrizácií reči na systém rozpoznania.
3. Vyhodnoťte úspešnosť jednotlivých prístupov.
  
Rozsah práce:
minimálne 15 strán textu okrem prípadnej ďalšej technickej dokumentácie
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
14. 05. 2010Bc. Pavol Andrášik
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
garant študijného programu