Feb 17, 2020   4:27 a.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Lovíšková, PhD. – MTF D-PMA ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Lovíšková
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-10905-3681
ID študenta:3681
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
  
Názov práce:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2010Ing. Jana Lovíšková
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu