Mar 29, 2020   3:28 a.m. Miroslav
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Daniel Falťan – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Daniel Falťan
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-48894
ID študenta:48894
Vedúci práce:Ing. arch. Peter Bauer
Konzultant:Ing. Kristína Vargová
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Turistický penzión na gemerských lazoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskej práce bude návrh architektonickej štúdie turistického penziónu na gemerských lazoch,zahrňujúci obytnú a úžitkovú funkciu - malé hospodárstvo.Návrh bude akceptovať platné hygienické normy.Práca bude pozostávať z architektonickej a konštrukčnej časti.
Architektonická časť záverečnej práce
Projektovú dokumentáciu spracujte na úrovni stavebnej časti projektu pre územné rozhodnutie.Projektová dokumentácia bude obsahovať situáciu v M 1:500, s návrhom využitia pozemku.Všetky pôdorysy, priečny a pozdĺžny rez objektom pohľady v M 1:100 alebo 1:200,vizualizácie a plagát o rozmeroch 700x 1000 mm spracovaný podľa priložených pokynov.Sprievodná správa bude spracovaná v rozsahu projektu pre územné rozhodnutie.Bude obsahovať popis architektonického riešenia, konštrukčného riešenia, statického riešenia a popis technického riešenia projektu /napojenie na siete, koncepcia rozvodov, koncepcia vykurovania, riešenie PO./
Konštrukčná časť záverečnej práce
Bude obsahovať jeden pôdorys a jeden rez spracovaný na úrovni realizačného projektu v M 1:50. Architektonicko-konštrukčný detail v M 1:10, 20.
Práca bude odovzdaná nasledovne:
Grafická časť
Bude vytlačená a doplnená o vizualizácie a plagát o rozmeroch 700x 1000 mm spracovaný podľa priložených pokynov. Odovzdáva sa v tube a v digitálnej podobe vo formáte pdf.
Písomná časť
Bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do tvrdého obalu v zmysle pokynov vydaných SvF pre spracovanie záverečných prác.Súčasťou je portfólio záverečnej práce vyhotovené v jednom paré v nasledovnej úprave.Kompletný elaborát vo formáte A3 s hrebienkovou väzbou.S nasledujúcim obsahom:
Titulný list v jednotnej grafickej úprave.
Úvodná strana – základné údaje – meno študenta, telefón, email, názov práce slovensky, anglicky, vedúci prace, obsah s číslami strán.
Anotácia – názov a krátky popis riešenej problematiky cca 5 viet v slovenčine a angličtine.
Formulár Zadanie záverečnej práce.
Sprievodná správa a zmenšená kompletná grafická dokumentácia do formátu A3.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania.
  
Literatúra:
  1. NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 8090148646.
  2. Ďalšia literatúra podľa odporúčaní vedúceho bakalárskej práce a konzultanta.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Bc. Daniel Falťan
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu