Jan 19, 2020   3:39 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ľuboš Andel – MTF B-PMA comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ľuboš Andel
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-51737
ID študenta:51737
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Miesto vypracovania:Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
  
Názov práce:Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podnikové informačné systémy
2 Analýza súčasného stavu využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
3 Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
4 Vyhodnotenie návrhov opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Bc. Ľuboš Andel
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu