Apr 8, 2020   2:05 p.m. Albert
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Miroslav Klus – MTF B-VTE comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Klus
Študijný program:výrobné technológie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5308-51796
ID študenta:51796
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Miesto vypracovania:ÚVTE Katedra zvárania, MTF STU Trnava
  
Názov práce:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Súčasný stav
2. Charakteristika zváraných materiálov
3. Popis technológie zvárania elektrónovým lúčom
4. Návrh parametrov a podmienok zvárania
5. Návrh hodnotenia kvality spojov
Záver
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Bc. Miroslav Klus
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Milan Marônek, CSc.
garant študijného programu