Sep 19, 2020   8:46 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Adriána Dorušincová – MTF B-UPP comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Adriana Dorušincová
Študijný program:učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch
Študijný odbor:
1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:
MTF-10647-51898
ID študenta:51898
Vedúci práce:
PhDr. Ivan Milec
Miesto vypracovania:
Trnava
 
 
Názov práce:
Protidrogová a preventívna výchova
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Teoretické východiská
2 Faktory podmieňujúce vznik drogových závislostí
3 Prevencia drogových závislostí
4 Prieskum aktuálneho stavu v oblasti protidrogovej prevencie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Rozsah práce:40
 
 
Dátum zadania:
19. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
05. 06. 2010Ing. Adriána Dorušincová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu