Feb 24, 2020   2:09 p.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. – FA D-OAD ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. arch. Katarína Vošková
Študijný program:obnova architektonického dedičstva
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10813-38058
ID študenta:38058
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
  
Názov práce:Proces transformácie pamiatky počas pamiatkovej obnovy-
zámery versus realizácia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Ing. arch. Katarína Vošková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu