Feb 24, 2020   7:07 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Bosák – FEEIT B-API den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Bosák
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-35622
ID študenta:35622
Vedúci práce:Ing. Michal Sedlák
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Mono framework a jeho možnosti pri tvorbe multi-platformových aplikácií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V súčasnosti patrí .NET framework medzi mainstream pri tvorbe aplikácii na platforme Windows, pričom Microsoft neplánuje podporu pre iné platformy. Tento nedostatok rieši projekt Mono s multiplatformovou implementáciou .NET frameworku. Keďže sa jedná o samostatný projekt, je potrebné venovať sa analýze jeho možností v porovnaní s .NET.
Cieľom práce je naštudovať a porovnať možnosti frameworku Mono s frameworkom .NET v oblasti vývoja internetových aplikácií a vytvorenie multiplatformovej webovej aplikácie využívajúcej prednosti jednotlivých frameworkov.

Úlohy:
1. Oboznámenie sa s frameworkom Mono
2. Analýza možností pri tvorbe webových aplikácií a porovnanie s frameworkom .NET.
3. Analýza aspektov multiplatformového využitia
4. Vytvorenie multiplatformovej webovej aplikácie s použitím projektu Mono ASP.NET
5. Vypracovanie dokumentácie
6. Zhodnotenie výsledkov
  
Literatúra:
  1. MCDONALD, M. -- SZPUSZTA, M. ASP.NET 2.0 a C#: tvorba dynamických webových stránek. Brno : Zoner Press, 2006. 1376 s. ISBN 80-86815-38-2.
  2. TROELSEN, A. C# a .NET 2.0 profesionálně. Brno : Zoner Press, 2005. 621 s. ISBN 80-86815-42-0.
  3. HERNANDEZ, M J. Návrh databází. Praha : Grada Publishing, 2006. 408 s. ISBN 80-247-0900-7.
  
Dátum zadania:21. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Ing. Tomáš Bosák
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu