7. 4. 2020  11:15 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Erik Kučera, PhD. – FEI B-API pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Erik Kučera
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-55901
ID študenta:55901
Vedúci práce:doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (FEI STU)
  
Názov práce:Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) je vedecká a odborná spoločnosť zameraná na rozširovanie výsledkov výskumu a rozvoj v oblasti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie. Poslaním SSKI je zvyšovanie odbornej úrovne jej členov a podpora ich vedeckej a odbornej práce, ako aj spolupráca s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými ústavmi, firmami a s ďalšími príbuznými organizáciami. Na realizáciu svojho poslania ako aj na svoju prezentáciu potrebuje SSKI kvalitnú web stránku.

Cieľom ZP je návrh reprezentatívnej web stránky podporujúcej efektívnu realizáciu aktivít spoločnosti (organizovanie konferencií, seminárov ...)

Úlohy:
1. Oboznámenie sa s poslaním a aktivitami Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV, špecifikovať kľúčové aktivity
2. Analyzovať existujúci stav web stránky SSKI, porovnať so stránkami sesterských spoločností
3. Oboznámiť sa so základnými funkciami redakčného systému (CMS-Content management system) Joomla!
4. Navrhnúť atraktívnu web stránku na podporu aktivít SSKI
5. Spracovať užívateľský manuál
  
Dátum zadania:20. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Ing. Erik Kučera, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu