Jan 28, 2020   7:13 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Veronika Melicherová – MTF B-PMA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Veronika Melicherová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-56842
ID študenta:56842
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Miesto vypracovania:PFS, a.s., Brezová pod Bradlom
  
Názov práce:Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku
2 Analýza súčasného stavu využívania finančnej analýzy vo finančnom riadení podniku PFS, a.s.
3 Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Veronika Melicherová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu