Apr 9, 2020   3:50 a.m. Milena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lucia Dvoráková – MTF I-PUZ den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Dvoráková
Študijný program:priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5294-24133
ID študenta:24133
Vedúci práce:Ing. Roland Šuba, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU - ÚVTE KZL Trnava
  
Názov práce:Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Technologické vlastnosti kovových práškov
2. Lisovanie kovových práškov
3. Vplyv prídavku medi na lisovateľnosť
4. Zhodnotenie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Lucia Dvoráková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu