Apr 1, 2020   4:52 p.m. Hugo
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrea Gabajová – MTF I-UTP comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Gabajová
Študijný program:učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10649-57542
ID študenta:57542
Vedúci práce:doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Miesto vypracovania:Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
  
Názov práce:Uplatnenie absolventov na trhu práce
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav skúmanej problematiky
2 Prieskum pripravenosti absolventov na vstup na trh práce a záujmu zamestnávateľov o absolventov stredných škôl
3 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov prieskumu
4 Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Andrea Gabajová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu