30. 5. 2020  1:31 Ferdinand
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrea Gabajová – MTF I-UTP komb [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Andrea Gabajová
Študijný program:
učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:
1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:
MTF-10649-57542
ID študenta:57542
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Miesto vypracovania:
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
  
Názov práce:Uplatnenie absolventov na trhu práce
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Súčasný stav skúmanej problematiky
2 Prieskum pripravenosti absolventov na vstup na trh práce a záujmu zamestnávateľov o absolventov stredných škôl
3 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov prieskumu
4 Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Andrea Gabajová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu