30. 5. 2020  2:45 Ferdinand
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Gabajová – MTF I-UTP komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Gabajová
Študijný program:
učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10649-57542
ID študenta:
57542
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Miesto vypracovania:Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
  
Názov práce:Uplatnenie absolventov na trhu práce
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav skúmanej problematiky
2 Prieskum pripravenosti absolventov na vstup na trh práce a záujmu zamestnávateľov o absolventov stredných škôl
3 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov prieskumu
4 Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2010Ing. Andrea Gabajová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu