Jun 7, 2020   4:43 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Katarína Remišová – MTF B-UPP comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra inžinierskej pedagogiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Remišová
Študijný program:
učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch
Študijný odbor:
1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:
MTF-10647-66494
ID študenta:
66494
Vedúci práce:Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Miesto vypracovania:
SOŠ polytechnická v Trnave
  
Názov práce:
Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické východiská v oblasti motivácie žiakov
2 Analýza súčasného stavu na škole
3 Metodika prieskumu a interpretácia výsledkov
4 Odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Rozsah práce:40
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
01. 06. 2012Ing. Katarína Remišová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu