May 25, 2020   10:53 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miriama Smrtičová – MTF B-PPP comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Miriama Hujsová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5286-66590
ID študenta:
66590
Vedúci práce:
Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Miesto vypracovania:
Faurecia Slovakia, s.r.o. výrobný závod Lozorno
 
 
Názov práce:
Motivačné stimuly výrobných zamestnancov priemyselného podniku
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické východiská problematiky motivácie zamestnancov
2 Analýza aktuálnych podmienok vo Faurecia Slovakia, s.r.o.
3 Prieskum motivačných stimulov výrobných zamestnancov podniku
4 Návrhy a odporúčania na zlepšenie konštatovaného stavu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Rozsah práce:
40
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:01. 06. 2012Ing. Miriama Smrtičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Andrea Holková, PhD.
garantka študijného programu