Apr 9, 2020   4:16 a.m. Milena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ingrid Líšková – MTF I-UTP comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Ingrid Líšková
Študijný program:učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10649-66996
ID študenta:66996
Vedúci práce:doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Miesto vypracovania:Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
  
Názov práce:Využitie internetu na škole
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Základné pojmy a východiská skúmanej problematiky
2 Súčasný stav využívania internetových technológií na školách
3 Výskum v oblasti využitia internetu na škole
4 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných výsledkov
Závery a odporúčania pre pedagogickú prax
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:16. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Ingrid Líšková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu