Jan 25, 2020   4:24 a.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matúš Viskup – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Viskup
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-67724
ID študenta:67724
Vedúci práce:Ing. arch. Anna Grandtnerová
Konzultant:Ing. arch. Anna Grandtnerová
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Veterinárna ambulancia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite veterinárnu ambulanciu pre malé a stredne veľké zvieratá,ktorá bude pozostávať: z dvoch miestností pre ambulancie,RTG miestnosti,čakárne,salónu,obchodu a šatní zamestnancov.Bolo by vhodné navrhnúť aj miestnosť pre hydroterapiu.
Návrh bude akceptovať platné hygienické a projektové normy.
Špecifikácia zadania
Architektonická časť
Projektovú dokumentáciu spracujte ako architektonickú štúdiu. Dokumentácia bude obsahovať situáciu širších vzťahov v M 1:1000, analýzu územia, architektonickú situáciu v M1:500(1:200) návrhom využitia pozemku, všetky pôdorysy, pohľady, priečny a pozdĺžny rez objektom
v M 1:100 alebo 1:200, vizualizácie, poster o rozmeroch 700x1000 spracovaný podľa pokynov SvF STU a sprievodnú správu.
Konštrukčná časť
Obsahuje 1 pôdorys a rez (určí vedúci záverečnej práce) spracovaný v M 1:50, architektonicko-konštrukčný detail v M 1:10, 1:20.
Forma odovzdania
Grafická časť bude vytlačená v jednotnom formáte a odovzdaná v tube
s rozpiskou.
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zaviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie záverečných prác, doplnená o typologickú prípravu a prehľad riešenej problematiky vo svete a s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v pdf formáte.
Portfólio záverečnej práce vo formáte A3 s hrebienkovou väzbou.
Obsah portólia
Titulný list v jednotnej grafickej úprave podľa pokynov Katedry architektúry SvF STU, úvodná strana bude obsahovať názov práce, s menom vedúceho práce a konzultantov, s menom študenta a jeho e-mailovou adresou a fotografiou. Nasleduje formulár zadania záverečnej práce, obsah a strany záverečnej práce, anotácia v slovenčine a v angličtine, sprievodná správa a zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. Časopisy a odborná literatúra s príslušnou tématikou
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2013Ing. Matúš Viskup
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu