Jan 24, 2020   2:36 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Simona Hrachová – MTF B-PPP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Simona Hrachová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-69355
ID študenta:69355
Vedúci práce:JUDr. Bystrík Šramel
Miesto vypracovania:PAPO s. r. o., Bohdanovce nad Trnavou
  
Názov práce:Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Vymedzenie základných pojmov
2. Teoretické východiská výskumu a diskusia k nim
3. Analýza nedostatkov výberového konania určeného na prijatie nových zamestnancov v spoločnosti PAPO s. r. o., Bohdanovce nad Trnavou vedeckými metódami
4. Návrh riešenia nedostatkov výberového konania v spoločnosti PAPO s. r. o., Bohdanovce nad Trnavou na základe výsledkov analýzy
Záver
Použitá literatúra
Prílohy
  
Rozsah práce:40-50 s.
  
Dátum zadania:17. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2012Ing. Simona Hrachová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Holková, PhD.
garantka študijného programu