Jan 25, 2020   5:19 a.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Adam Ďurica – MTF B-BOZ den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Adam Ďurica
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-52220
ID študenta:52220
Vedúci práce:Ing. Tomáš Boleman
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Bioplyn ako zdroj energie pre palivové články
2. Charakteristika a princíp fungovania palivového článku
3. Využitie bioplynu vo vybraných typoch palivových článkov
4. Návrh palivového článku pre školské laboratórne účely
Záver
Zoznam bibliografických údajov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Adam Ďurica
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu