17. 2. 2020  23:42 Miloslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Adam Ďurica – MTF B-BOZ den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Adam Ďurica
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-52220
ID študenta:52220
Vedúci práce:Ing. Tomáš Boleman
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Bioplyn ako zdroj energie pre palivové články
2. Charakteristika a princíp fungovania palivového článku
3. Využitie bioplynu vo vybraných typoch palivových článkov
4. Návrh palivového článku pre školské laboratórne účely
Záver
Zoznam bibliografických údajov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Adam Ďurica
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu