Jan 28, 2020   7:58 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Monika Bobušová – MTF B-BOZ den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Monika Bobušová
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-52207
ID študenta:52207
Vedúci práce:Ing. Tomáš Boleman
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Využitie bioplynu na Slovensku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakteristika a druhy obnoviteľných zdrojov energie
2. Charakteristika bioplynu a technológia výroby bioplynu na bioplynovej stanici
3. Legislatíva Slovenskej republiky vzhľadom na obnoviteľné zdroje energie
4. Využitie bioplynu na Slovensku
5. Bariéry a opatrenia pre rozvoj bioplynu na Slovensku
Záver
Zoznam bibliografických údajov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Monika Bobušová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu