Apr 1, 2020   3:40 p.m. Hugo
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Zdeněk Hovanjec – MTF B-UPP comb [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Zdeněk Hovanjec
Študijný program:učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch
Študijný odbor:1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10647-70656
ID študenta:70656
Vedúci práce:doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
  
Názov práce:Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav riešenej problematiky
2 Prieskum uplatnenia informačno-komunikačných technológií
3 Vyhodnotenie výsledkov prieskumu
4 Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Bc. Zdeněk Hovanjec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu