30. 5. 2020  2:37 Ferdinand
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Zdeněk Hovanjec – MTF B-UPP komb [sem 4, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Zdeněk Hovanjec
Študijný program:
učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch
Študijný odbor:
1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:
MTF-10647-70656
ID študenta:
70656
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
 
 
Názov práce:
Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Súčasný stav riešenej problematiky
2 Prieskum uplatnenia informačno-komunikačných technológií
3 Vyhodnotenie výsledkov prieskumu
4 Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Rozsah práce:
40
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
05. 06. 2010Bc. Zdeněk Hovanjec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu