Feb 28, 2020   10:14 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Úradníček – FME I-KPSP comb [term 5, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Úradníček
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-40789
ID študenta:40789
Vedúci práce:doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM, SjF STU
  
Názov práce:Analýza PEST pre malé a stredné podniky na Slovensku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod
2. Súčasný stav riešenej problematiky v teórii a praxi
3. Metódy analýzy podnikateľského prostredia
4. Analýza podnikateľského prostredia MSP v SR metódou PEST
5. Aplikácia výsledkov analýzy podnikateľského prostredia
6. Záver

Literatúra, prílohy
  
Rozsah práce:80 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 11. 2011Ing. Peter Úradníček
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu