Jan 21, 2020   5:57 a.m. Vincent
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Svoboda – MTF I-AIA comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Svoboda
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-57432
ID študenta:57432
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte problémovú oblasť.
2. Opíšte metódy a techniky používané v testovaní SW.
3. Navrhnite metodický postup testovania veľkých softvérových systémov s využitím UML.
4. Zhodnoťte navrhované riešenie.
  
Dátum zadania:18. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Martin Svoboda
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu