Feb 19, 2020   5:04 p.m. Vlasta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Gábor – MTF I-ZVA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Gábor
Študijný program:zváranie
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-13557-36848
ID študenta:36848
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Konzultant:Ing. Katarína Pocisková Dimová
Miesto vypracovania:UVTE Katedra zvárania, MTF STU Trnava
  
Názov práce:Úloha tavív pri nízkoteplotnom spájkovaní bezolovnatými spájkami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Literárny prehľad
2 Výber spájok a tavív pre nízkoteplotné spájkovanie
3 Experimentálne overenie spájkovacích vlastností vybraných spájok a tavív
4 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Tomáš Gábor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
garant študijného programu