Feb 26, 2020   6:20 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Podhajský – MTF I-PUZ den [term 5, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Podhajský
Študijný program:priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5294-37797
ID študenta:37797
Vedúci práce:Ing. Roland Šuba, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU ÚVTE Katedra zlievarenstva
  
Názov práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakteristika procesu lisovania kovových práškov
2. Vlastnosti výliskov
3. Skúmanie vplyvu zloženia zmesi kovových práškov na vlastnosti výliskov
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Andrej Podhajský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu