7. 4. 2020  0:00 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Podhajský – MTF I-PUZ pres [sem 5, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Podhajský
Študijný program:priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5294-37797
ID študenta:37797
Vedúci práce:Ing. Roland Šuba, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU ÚVTE Katedra zlievarenstva
  
Názov práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakteristika procesu lisovania kovových práškov
2. Vlastnosti výliskov
3. Skúmanie vplyvu zloženia zmesi kovových práškov na vlastnosti výliskov
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Andrej Podhajský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu