Jan 21, 2020   5:47 a.m. Vincent
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Janegová – MTF B-PPP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Janegová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-6664
ID študenta:6664
Vedúci práce:Ing. Petra Marková, PhD.
Miesto vypracovania:TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  
Názov práce:Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v priemyselných podnikoch
2 Analýza úrovne BOZP v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
3 Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Barbora Janegová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu