Jan 24, 2020   10:34 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martina Vagovičová – MTF B-PMA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Vagovičová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-6692
ID študenta:6692
Vedúci práce:Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Miesto vypracovania:Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Manažment a manažérske funkcie
2 Analýza súčasného stavu realizácie manažérskych funkcií Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
3 Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Martina Vagovičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu