28. 2. 2020  10:35 Zlatica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martina Vagovičová – MTF B-PMA pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Vagovičová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-6692
ID študenta:6692
Vedúci práce:Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Miesto vypracovania:Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Manažment a manažérske funkcie
2 Analýza súčasného stavu realizácie manažérskych funkcií Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
3 Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Martina Vagovičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu