May 25, 2020   10:54 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Rákocyová – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Rákocyová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5298-49285
ID študenta:
49285
Vedúci práce:Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Miesto vypracovania:
Hammerbacher SK, a.s., Pukanec
 
 
Názov práce:Návrh riadenia podnikovej kultúry manažmentom v Hammerbacher SK, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podniková kultúra a riadenie podniku
2 Analýza súčasného stavu riadenia podnikovej kultúry v Hammerbacher SK, a.s.
3 Návrh riadenia podnikovej kultúry manažmentom v Hammerbacher SK, a.s.
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 05. 2012Ing. Jana Rákocyová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu