Feb 28, 2020   1:52 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Eva Hajtúnová – MTF I-UTP comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra inžinierskej pedagogiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Eva Hajtúnová
Študijný program:učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10649-7886
ID študenta:7886
Vedúci práce:doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
  
Názov práce: Ďalšie vzdelávanie učiteľov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav skúmanej problematiky
2 Prieskum súčasného stavu ďalšieho vzdelávania učiteľov
3 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných výsledkov
4 Odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Eva Hajtúnová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu