Oct 22, 2019   10:19 a.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Filip Toška – FEEIT I-API den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Filip Toška
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-36045
ID študenta:36045
Vedúci práce:Ing. Matúš Jókay, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh systému na prácu s informačnými zdrojmi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je navrhnúť informačný systém, ktorý umožní priraďovať úsekom textu kľúčové pojmy, vyhľadávanie úsekov textu podľa zadaného pojmu a export citácií podľa zvoleného štandardu a kritérií.

Úlohou študenta je:
1. Analyzujte súčasnú situáciu v oblasti práce s informačnými zdrojmi.
2. Naštudujte dva zvolené citačné štandardy.
3. Modelujte IS podľa štandardu UML.
4. Implementujte a overte funkčnosť aplikácie.
5. Zhodnoťte prínos práce v tejto oblasti.
  
Literatúra:
  1. KIMLIČKA, T. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov. Bratislava: Stimul, 2002. 81 s. ISBN 80-88982-57-X.
  2. Ďalšia literatúra podľa potreby u vedúceho projektu.
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2012Ing. Filip Toška
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu