Jan 24, 2020   8:26 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Katarína Olejová – MTF B-AIA comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Olejová
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory: kybernetika, informatika
Evidenčné číslo:MTF-5262-44611
ID študenta:44611
Vedúci práce:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre skladové hospodárastvo
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte firemné procesy a následne špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek.
2. Vytvorte model systému s využitím vybraných diagramov UML.
3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu pre IS.
4. Navrhnite dizajn aplikácie a vo zvolenom vývojovom prostredí ju čiastočne implementujte.
  
Dátum zadania:21. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Bc. Katarína Olejová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
garant študijného programu