May 25, 2020   11:21 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Stanislava Hodálová – FME I-KPSP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Stanislava Hodálová
Študijný program:
kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:
5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-17394-48367
ID študenta:
48367
Vedúci práce:
Ing. Peter Križan, PhD.
Konzultant:
Lýdia Stanková
Miesto vypracovania:
Akustik Plus s.r.o., Bratislava
 
 
Názov práce:
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1.) Metódy, postupy a nástroje zefektívnenia práce v spoločnosti
2.) Metódy, postupy a nástroje znižovania nákladov v spoločnosti
3.) Analýza súčasného stavu v spoločnosti Akustik Plus s.r.o.
4.) Návrh opatrení na zefektívnenie práce v spoločnosti Akustik Plus s.r.o.
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 06. 2012Ing. Stanislava Hodálová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu