Jun 7, 2020   6:08 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Dočkal – MTF I-PMA comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ján Dočkal
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5298-51860
ID študenta:
51860
Vedúci práce:
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Miesto vypracovania:
Continental Automotive System s. r. o., Zvolen
 
 
Názov práce:
Návrh zdokonalenia využívania lean princípov v riadení výroby v podniku Continental Automotive System s. r. o., Zvolen
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Teoretické východiská využitia lean princípov v riadení výroby
2 Analýza súčasného stavu využívania lean princípov v riadení výroby v podniku Continental Automotive System s. r. o., Zvolen
3 Návrh zdokonalenia využívania lean princípov v riadení výroby v podniku Continental Automotive System s. r. o., Zvolen
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 05. 2012Ing. Ján Dočkal
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu