Jun 7, 2020   6:09 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Veronika Raguľová – MTF B-PMA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Veronika Raguľová
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5296-45630
ID študenta:45630
Vedúci práce:Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Miesto vypracovania:
IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Teoretické vymedzenie nástrojov marketingového mixu
2 Analýza využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
3 Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
4 Vyhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
30. 05. 2014Ing. Veronika Raguľová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu