Jun 3, 2020   6:05 p.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Diana Slováková – MTF B-PMA comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Diana Slováková
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5296-45868
ID študenta:
45868
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Miesto vypracovania:
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
 
 
Názov práce:
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Riadenie zásob v priemyselnom podniku
2 Analýza súčasného stavu riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
3 Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
4 Zhodnotenie návrhu opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Diana Slováková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu