Jan 24, 2020   8:12 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Vajsábel – MTF B-PPP comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Andrej Vajsábel
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-69069
ID študenta:69069
Vedúci práce:Ing. Iveta Čambálová
Miesto vypracovania:A-STUDIO s.r.o., Bratislava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Riadenie výkonnosti zamestnancov podniku
2 Analýza súčasného stavu riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
3 Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Andrej Vajsábel
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu