Feb 17, 2020   2:48 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dávid Jakub – MTF B-BOZ comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dávid Jakub
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-9104
ID študenta:9104
Vedúci práce:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Teoretický popis sorpcie
2. Adsorbenty - vlastnosti a využitie
3. Popis vybraného polutantu - chlórfenoly
4. Hodnotenie sorpcie 3,5 dichlórfenolu alternatívnymi adsorbentmi
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Dávid Jakub
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
garant študijného programu