Jan 21, 2020   5:30 p.m. Vincent
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Veronika Pavlačková – MTF B-PMA comb [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Veronika Pavlačková
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-6784
ID študenta:6784
Vedúci práce:doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
  
Názov práce:Návrh opatrení na zefektívnenie expedície zásob hotových výrobkov prostredníctvom technológie RFID v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické pojednanie o problematike zásobovania a skladovania v priemyselnom podniku
2 Analýza aktuálnej situácie v oblasti zásobovania a skladových operácií v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
3 Návrh opatrení na zefektívnenie expedície zásob hotových výrobkov prostredníctvom technológie RFID v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
4 Zhodnotenie návrhu opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Bc. Veronika Pavlačková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu