Oct 21, 2020   7:10 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Hana Červenková – FME B-VSMK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Hana Červenková
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:
5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-9304
ID študenta:9304
Vedúci práce:
Ing. Michaela Grúberová
Miesto vypracovania:
ÚAMAI
 
 
Názov práce:
Kvalita produkcie v podmienkach EÚ
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Kvalita produkcie - základné pojmy.

2. Vývoj kvality v Európe pred vznikom EÚ.

3. Zmeny v oblasti kvality produkcie po vzniku EÚ.

4. Výhody a nevýhody plynúce z vytvorenia únie z pohľadu kvality produkcie.
 
 
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Hana Červenková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu