Aug 7, 2020   11:48 p.m. Štefánia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Rudolf Klenkovič – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Rudolf Klenkovič
Študijný program:
integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor:
bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:
MTF-13551-57054
ID študenta:57054
Vedúci práce:
Ing. Anna Michalíková, CSc.
Miesto vypracovania:
UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1. Charakteristika povrchových vôd, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele
    povrchových vôd, odber vzoriek
2. Charakteristika monitorovaného toku
3. Metódy stanovenia vybraných ukazovateľov
4. Stanovenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchovej vody
5. Zhodnotenie celkového stavu monitorovaného toku na základe stanovených
    ukazovateľov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
03. 05. 2013Ing. Rudolf Klenkovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu