May 25, 2020   11:11 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Katarína Kostrejová – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Kostrejová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-57206
ID študenta:
57206
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Miesto vypracovania:RPC BRAMLAGE Veľký Meder s.r.o.
  
Názov práce:
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Teoretické východiská systému podnikového vzdelávania
2 Analýza systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
3 Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
03. 05. 2013Ing. Katarína Kostrejová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu