Feb 28, 2020   10:29 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Kmeť – MTF I-VZS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Kmeť
Študijný program:výrobné zariadenia a systémy
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5312-56834
ID študenta:56834
Vedúci práce:Ing. Radovan Holubek, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF),
  
Názov práce:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav v oblasti manipulátorov
2 Kontrolne zariadenia implementované do procesu montáže
3 Analýza požiadaviek vyplývajúca z montážno – demontážneho procesu
  „Pick and Place“ manipulátora
4 Návrh kontroly montážno-demontážneho cyklu „Pick and Place“ manipulátora
Záver
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2013Ing. Michal Kmeť
študent
 
 
 
 
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
garant študijného programu